Education SmartUp
Search…
⌃K

Cập nhật lớp cho học sinh

Chuyển lớp cho học sinh trên hệ thống Nền tảng giáo dục thông minh
Màn hình Sửa thông tin người dùng
Các bước thực hiện:
Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu
Bước 4: Kích vào Tên người dùng muốn chỉnh sửa thông tin
Bước 5: Chọn lớp cho học sinh
Bước 6: Kích vào Lưu
Lưu ý: Đối với các học sinh thuộc trường SMAS, admin trường phải chuyển lớp cho học sinh trên hệ thống SMAS