Lọc người dùng trong đơn vị

Các bước thực hiện:

Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu

Bước 4: Ở màn hình Danh sách người dùng, kích vào biểu tượng tìm kiếm trên cột Đơn vị

Bước 5: Chọn phòng cần lọc

Bước 6: Kích vào Lọc

Last updated