Comment on page

Lọc người dùng trong đơn vị

Lọc theo đơn vị Phòng
Các bước thực hiện:
Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu
Bước 4: Ở màn hình Danh sách người dùng, kích vào biểu tượng tìm kiếm trên cột Đơn vị
Bước 5: Chọn phòng cần lọc
Bước 6: Kích vào Lọc