Đồng bộ đơn vị

Là chức năng đồng bộ thông tin trường học từ hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành về SSO2.

Khi người dùng muốn thay đổi thông tin trường học, bắt buộc sửa thông tin trên hệ thống CSDL rồi thực hiện các bước dưới đây:

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tài khoản AM đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Đơn vị, kích Đồng bộ đơn vị

Bước 4: Nhập Mã đơn vị Mã trường

Bước 5: Kích Thực hiện

Last updated