Comment on page

Đồng bộ đơn vị

Là chức năng đồng bộ thông tin trường học từ hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành về SSO2.
Khi người dùng muốn thay đổi thông tin trường học, bắt buộc sửa thông tin trên hệ thống CSDL rồi thực hiện các bước dưới đây:
Màn hình Quản lý đơn vị
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tài khoản AM đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Đơn vị, kích Đồng bộ đơn vị
Bước 4: Nhập Mã đơn vị Mã trường
Bước 5: Kích Thực hiện