Comment on page

Thêm mới ứng dụng

Mục đích: Thêm ứng dụng khai thác dữ liệu, ứng dụng cung cấp dữ liệu, sinh mã khóa ứng dụng phục vụ xác thực ứng dụng khai thác dữ liệu
Màn hình Quản lý ứng dụng
Màn hình Thêm mới ứng dụng
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản trị
Bước 2: Kích vào Trục tích hợp
Bước 3: Kích vào Ứng dụng trên thanh menu
Bước 4: Kích vào Thêm mới
Bước 5: Nhập tên ứng dụng
Bước 6: Kích vào Lưu​