Comment on page

Duyệt/ Từ chối hồ sơ

Chức năng cho phép nhà trường duyệt hồ sơ khi có hồ sơ yêu cầu đến
Nút Quản trị trên màn hình Eduhub
Màn hình Quản lý hồ sơ
Các bước thực hiện:
Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Hồ sơ
Bước 4: Ở cột Công cụ, kích vào biểu tượng (✔) để Duyệt hồ sơ hoặc biểu tượng (x) để Từ chối hồ sơ
Có thể tìm kiếm hồ sơ bằng cách nhập tên tài khoản vào ô Tìm kiếm ở cột Tài khoản, hoặc lọc danh sách hồ sơ theo trạng thái bằng cách chọn trạng thái lọc ở cột Trạng thái
Lưu ý: Hồ sơ sau khi được duyệt thành công, giáo viên đó sẽ có thể đăng nhập được bằng hồ sơ trường, sử dụng các ứng dụng với đường dẫn riêng của trường