Comment on page

Thêm mới gói cước

Mục đích: Thêm gói cước giới hạn tần suất truy cập API khai thác
Màn hình Quản lý gói cước
Màn hình Thêm mới gói cước
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản trị
Bước 2: Kích vào Trục tích hợp
Bước 3: Kích vào Gói cước trên thanh menu
Bước 4: Kích vào Thêm mới
Bước 5: Nhập thông tin gói cước, tần suất truy cập
Bước 6: Chọn ứng dụng cung cấp API, tích chọn API khai thác và kích chuyển sang cột Kết quả
Bước 7: Nhấn nút Lưu