Comment on page

Xuất tệp người dùng

Chức năng Xuất khẩu người dùng
Các bước thực hiện:
Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu
Bước 4: Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kiếm danh sách người dùng muốn xuất tệp
Bước 5: Ở màn hình Danh sách người dùng, kích vào biểu tượng 3 dấu sọc ngang
Bước 6: Kích vào Xuất khẩu người dùng
Bước 7: Xác nhận xuất tệp người dùng
Lưu ý: Hệ thống chỉ hỗ trợ xuất thông tin dưới 4000 bản ghi