Xuất tệp người dùng

Các bước thực hiện:

Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu

Bước 4: Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kiếm danh sách người dùng muốn xuất tệp

Bước 5: Ở màn hình Danh sách người dùng, kích vào biểu tượng 3 dấu sọc ngang

Bước 6: Kích vào Xuất khẩu người dùng

Bước 7: Xác nhận xuất tệp người dùng

Lưu ý: Hệ thống chỉ hỗ trợ xuất thông tin dưới 4000 bản ghi

Last updated