Education SmartUp
Search…
⌃K

Thêm mới lớp học

Màn hình Thêm mới lớp học
Các bước thực hiện:
Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Quản lý đơn vị trên thanh menu
Bước 4: Kích vào Thêm mới lớp
Bước 5: Nhập đầy đủ các thông tin
Bước 6: Kích vào Tạo lớp để thêm mới lớp học
Lưu ý: Người dùng chỉ có thể tạo mới lớp trong trường của mình, trường được thêm mới lớp phải là trường không thuộc SMAS. Các trường thuộc SMAS, lớp học sẽ được đồng bộ về SSO