Thêm mới lớp học

Trường hợp 1: Nhà trường không dùng hệ thống SMAS

Các bước thực hiện:

Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống SSO2

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Quản lý đơn vị trên thanh menu

Bước 4: Kích vào Thêm mới lớp

Bước 5: Nhập đầy đủ các thông tin

Bước 6: Kích vào Tạo lớp để thêm mới lớp học

Bước 7: Sau khi tạo lớp học trên SSO2, nhà trường đăng nhập vào hệ thống và Đồng bộ lớp học về

Trường hợp 2: Nhà trường sử dụng SMAS

Các bước thực hiện:

Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống SMAS

Bước 2: Thực hiện khai báo dữ liệu lớp học

Bước 3: Kích vào Hệ thống>Nộp dữ liệu SSO, chọn dữ liệu lớp học và kích Nộp dữ liệu

Bước 5: Đăng nhập SSO2 và kiểm tra thông tin lớp học

Last updated