Xóa đường dẫn đơn vị

Đường dẫn đơn vị của ứng dụng
Các bước thực hiện:
Bước 1: Trưởng sản phẩm đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Ứng dụng trên thanh menu
Bước 4: Kích chọn ứng dụng
Bước 5: Ở vùng Đường dẫn đơn vị, tích chọn đường dẫn muốn xóa
Bước 6: Kích vào Xóa đường dẫn, kích Xác nhận
Lưu ý: Sau khi xóa đường dẫn, người dùng ở đơn vị có đường dẫn mới xóa sẽ sử dụng ứng dụng với đường dẫn mặc định của ứng dụng