Xóa đường dẫn đơn vị

Các bước thực hiện:

Bước 1: Trưởng sản phẩm đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Ứng dụng trên thanh menu

Bước 4: Kích chọn ứng dụng

Bước 5: Ở vùng Đường dẫn đơn vị, tích chọn đường dẫn muốn xóa

Bước 6: Kích vào Xóa đường dẫn, kích Xác nhận

Lưu ý: Sau khi xóa đường dẫn, người dùng ở đơn vị có đường dẫn mới xóa sẽ sử dụng ứng dụng với đường dẫn mặc định của ứng dụng

Last updated