Comment on page

Thêm mục trên màn hình

Thêm mục tùy chọn
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống thành công
Bước 2: Trên thanh công cụ, kích vào Thêm mục
Bước 3: Kích chọn vào mục tùy chọn cần thêm vào màn hình
Lưu ý: Chức năng chỉ thực hiện được cho các mục tùy chọn trên màn hình như: Trợ giúp, Lịch, Thống kê truy cập 30 ngày gần nhất.