Comment on page

Cập nhật thông tin ứng dụng

Màn hình Cập nhật thông tin ứng dụng dành cho Trưởng sản phẩm
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tài khoản Trưởng sản phẩm đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Ứng dụng trên thanh menu
Bước 4: Kích vào ứng dụng muốn chỉnh sửa thông tin
Bước 5: Nhập thông tin chỉnh sửa
Bước 6: Kích vào Lưu​ thông tin ứng dụng
Lưu ý: Trưởng sản phẩm chỉ được cập nhật các thông tin Mã ứng dụng, Tên ứng dụng, Website, Đường dây nóng, Email, Mô tả, cập nhật ảnh đại diện và ảnh giới thiệu cho ứng dụng