Cập nhật đơn vị cho học sinh, giáo viên

Chuyển trường cho Giáo viên, học sinh
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tài khoản admin đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu
Bước 4: Kích vào Tên người dùng muốn chỉnh sửa thông tin
Bước 5: Nhập thông tin trường học
Bước 6: Kích vào Lưu​
Lưu ý: Admin Sở không thể thực hiện chuyển trường học cho tài khoản học sinh, cán bộ, giáo viên thuộc trường SMAS