Cập nhật đơn vị cho học sinh, giáo viên

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tài khoản admin đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu

Bước 4: Kích vào Tên người dùng muốn chỉnh sửa thông tin

Bước 5: Nhập thông tin trường học

Bước 6: Kích vào Lưu​

Lưu ý: Admin Sở không thể thực hiện chuyển trường học cho tài khoản học sinh, cán bộ, giáo viên thuộc trường SMAS

Last updated