Thêm API nguồn

Mục đích: Thêm API cung cấp dữ liệu

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản trị

Bước 2: Kích vào Trục tích hợp

Bước 3: Kích vào API nguồn trên thanh menu

Bước 4: Kích vào Thêm mới

Bước 5: Nhập hợp lệ các thông tin và nhấn vào Lưu

Fix Value: Thông tin xác thực quyền bằng tài khoản và mật khẩu

Get Token: Thông tin lấy token xác thực khi gọi API cung cấp dữ liệu

Param: Điều kiện truyền vào để lấy dữ liệu

Last updated