Thêm API nguồn

Mục đích: Thêm API cung cấp dữ liệu
Màn hình Quản lý API nguồn
Màn honhf Thêm mới API nguồn
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản trị
Bước 2: Kích vào Trục tích hợp
Bước 3: Kích vào API nguồn trên thanh menu
Bước 4: Kích vào Thêm mới
Bước 5: Nhập hợp lệ các thông tin và nhấn vào Lưu
Fix Value: Thông tin xác thực quyền bằng tài khoản và mật khẩu
Get Token: Thông tin lấy token xác thực khi gọi API cung cấp dữ liệu
Param: Điều kiện truyền vào để lấy dữ liệu