Xóa tài khoản hàng loạt

Các bước thực hiện:

Cách 1:

Bước 1: Tài khoản admin đăng nhập thành công vào hệ thống SSO2

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào menu Tất cả

Bước 4: Kích chọn các tài khoản cần xóa

Bước 5: Kích chọn nút expand, kích Xóa tài khoản hàng loạt

Bước 6: Kích nút Thực hiện

Cách 2:

Bước 1: Tài khoản admin đăng nhập thành công vào hệ thống SSO2

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào menu Tất cả

Bước 4: Kích chọn expand>kích chọn Xóa tài khoản hàng loạt

Bước 5: Kích Tải biểu mẫu để tài về file mẫu, nhập vào danh sách tài khoản cần xóa

Bước 6: Kích Nhấn hoặc kéo thả tệp, chọn file người dùng cần xóa

Bước 7: Kích Thực hiện, Xác nhận

Last updated