Comment on page

Xóa tài khoản hàng loạt

Xóa tài khoản hàng loạt
Các bước thực hiện:
Cách 1:
Bước 1: Tài khoản admin đăng nhập thành công vào hệ thống SSO2
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào menu Tất cả
Bước 4: Kích chọn các tài khoản cần xóa
Bước 5: Kích chọn nút expand, kích Xóa tài khoản hàng loạt
Bước 6: Kích nút Thực hiện
Xóa tài khoản theo file
Cách 2:
Bước 1: Tài khoản admin đăng nhập thành công vào hệ thống SSO2
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào menu Tất cả
Bước 4: Kích chọn expand>kích chọn Xóa tài khoản hàng loạt
Bước 5: Kích Tải biểu mẫu để tài về file mẫu, nhập vào danh sách tài khoản cần xóa
Bước 6: Kích Nhấn hoặc kéo thả tệp, chọn file người dùng cần xóa
Bước 7: Kích Thực hiện, Xác nhận