Comment on page

Thêm mới tài khoản

Trường hợp 1: Tạo tài khoản trên SSO
Nút Quản trị trên màn hình Eduhub
Màn hình Quán lý người dùng
Các bước thực hiện:
Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Tất cả trên thanh menu
Bước 4: Kích vào Thêm mới
Bước 5: Chọn Loại người dùng, và nhập đầy đủ các thông tin
Bước 6: Kích vào Lưu để thêm mới người dùng
Lưu ý: Trên SSO sẽ không tạo được tài khoản cho người dùng thuộc trường SMAS, nếu muốn tạo tài khoản cho người dùng thuộc trường SMAS hoặc tạo tài khoản SSO cho các hệ thống khác, xem tại Trường hợp 2 bên dưới
Đối với tạo tài khoản là giáo viên, cần nhập thêm thông tin Email và CMND/CCCD
Đối với tạo người dùng là học sinh, cần nhập thêm thông tin Họ tên và năm sinh của Mẹ/ Bố hoặc của Người giám hộ
Đối với trường Mật khẩu: cần nhập đúng định dạng mật khẩu từ 8 đến 20 kí tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, kí tự số và kí tự đặc biệt
Trường hợp 2: Tạo tài khoản cho trường dùng SMAS
Tạo tài khoản trên hệ thống SMAS
Nộp dữ liệu qua SSO
Tài khoản SSO được tạo từ SMAS
Các bước thực hiện:
Bước 1: Admin trường đăng nhập vào SMAS (link https://smas.edu.vn)
Bước 2: Vào theo đường dẫn Cán bộ>Hồ sơ cán bộ
Bước 3: Kích Thêm mới vào nhập đầy đủ thông tin cần thiết và kích Lưu
Bước 4: Vào theo đường dẫn Hệ thống>Nộp dữ liệu SSO>Nộp dữ liệu
Bước 5: Nhập thông tin giáo viên vừa tạo rồi kích Tìm kiếm
Bước 6 : Tích chọn giáo viên muốn nộp dữ liệu qua SSO và kích Nộp dữ liệu
Bước 7: Vào link nentanggiaoduc.edu.vn, kiểm tra dữ liệu trên SSO
Bước 8: Sau tài khoản được đồng bộ lên SSO, admin trường đăng nhập và đồng bộ tài khoản về hệ thống
Lưu ý:
Tạo tài khoản trên SMAS, một số thông tin sau sẽ không bắt buộc nhập, nhưng nếu tài khoản nộp lên SSO2 thì phải cần kiểm tra thêm các thông tin sau
  • Tài khoản học sinh: bổ sung thêm thông tin Họ tên và Năm sinh của mẹ hoặc người giám hộ
  • Tài khoản giáo viên: bổ sung thêm thông tin email và CMT/CCCD, email và CCCD phải là duy nhất, không được trùng với tài khoản khác
Lưu ý : Đối với nộp tài khoản học sinh, nhà trường cần thực hiện nộp dữ liệu lớp học lên SSO trước
Trường hợp 3: Tạo tài khoản cho trường không sử dụng SMAS
Các bước thực hiện:
Bước 1: Admin đăng nhập vào hệ thống của mình
Bước 2: Thực hiện kiểm tra thông tin người dùng và thêm mới
Bước 3: Thực hiện đồng bộ tài khoản
Bước 4: Đăng nhập SSO2 và kiểm tra tài khoản mới đồng bộ trên SSO2
Lưu ý: Trước khi tạo tài khoản học sinh, nhà trường cần đồng bộ dữ liệu lớp học từ SSO về hệ thống mình trước (Xem thêm hướng dẫn Thêm mới lớp học ở bên dưới)