Education SmartUp
Search…
⌃K

Thêm mới tài khoản

Trường hợp 1: Tạo tài khoản trên SSO
Nút Quản trị trên màn hình Eduhub
Màn hình Quán lý người dùng
Màn hình Thêm mới người dùng
Các bước thực hiện:
Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu
Bước 4: Kích vào Thêm mới
Bước 5: Nhập đầy đủ các thông tin
Bước 6: Kích vào Lưu để thêm mới người dùng
=> Sau khi tạo người dùng từ SSO, các hệ thống khác sẽ thực hiện đồng bộ các thông tin người dùng được tạo từ SSO và có thể đăng nhập bằng tài khoản SSO
Lưu ý: Trên SSO sẽ không tạo được tài khoản cho người dùng thuộc trường SMAS, nếu muốn tạo tài khoản cho người dùng thuộc trường SMAS hoặc tạo tài khoản SSO cho các hệ thống khác, xem tại Trường hợp 2 bên dưới
Đối với các trường tài khoản, email, số điện thoại không được nhập trùng với tài khoản đã tồn tại
Đối với trường Mật khẩu: cần nhập đúng định dạng mật khẩu từ 8 đến 20 kí tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, kí tự số và kí tự đặc biệt
Trường hợp 2: Tạo tài khoản trên SMAS
Tạo tài khoản trên hệ thống SMAS
Nộp dữ liệu qua SSO
Tạo tài khoản qua SSO
Tài khoản SSO được tạo từ SMAS
Các bước thực hiện:
Bước 1: Admin trường đăng nhập vào SMAS (link https://smas.edu.vn)
Bước 2: Vào theo đường dẫn Cán bộ>Hồ sơ cán bộ
Bước 3: Kích Thêm mới vào nhập đầy đủ thông tin cần thiết và kích Lưu
Bước 4: Vào theo đường dẫn Hệ thống>Nộp dữ liệu SSO>Nộp dữ liệu
Bước 5: Nhập thông tin giáo viên vừa tạo rồi kích Tìm kiếm
Bước 6 : Tích chọn giáo viên muốn nộp dữ liệu qua SSO và kích Nộp dữ liệu
Bước 7: Kích vào đường dẫn Hệ thống>Quản lý người dùng>Quản lý người dùng>Nhập vào Tên đăng nhập Mật khẩu, kích vào Lưu
Bước 8: Vào link nentanggiaoduc.edu.vn, kiểm tra dữ liệu trên SSO
Trường hợp 3: Đồng bộ tài khoản từ SSO
Các bước thực hiện:
Bước 1: Admin đăng nhập vào hệ thống của mình (VD: đăng nhập vào hệ thống TVĐT)
Bước 2: Thực hiện đồng bộ tài khoản từ SSO về hệ thống