Comment on page

Cập nhật trạng thái hoạt động

Cập nhật trạng thái cho người dùng trên h
Cách 1: Cập nhật trạng thái cho người dùng đang xem
Màn hình Sửa thông tin người dùng
Các bước thực hiện:
Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu
Bước 4: Kích vào Tên người dùng muốn cập nhật thông tin
Bước 5: Tích chọn Trạng thái tài khoản là Hoạt động hoặc Không hoạt động
Bước 6: Kích vào Lưu
Cách 2: Cập nhật trạng thái cho nhiều người dùng
Cập nhật trạng thái hoạt động cho nhiều người dùng
Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu
Bước 4: Tích chọn người dùng muốn cập nhật trạng thái
Bước 5: Ở màn hình Danh sách người dùng, kích vào biểu tượng 3 dấu sọc ngang
Bước 6: Kích vào Câp nhật trạng thái tài khoản
Bước 7: Kích chọn trạng thái là Hoạt động hoặc Không hoạt động
Bước 8: Kích vào Thực hiện
Cách 3: Cập nhật trạng thái người dùng theo tệp danh sách người dùng
Cập nhật trạng thái người dùng theo tệp
Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu
Bước 4: Ở màn hình Danh sách người dùng, kích vào biểu tượng 3 dấu sọc ngang
Bước 5: Kích vào Cập nhật trạng thái tài khoản
Bước 6: Chọn Tải biểu mẫu để tải về tệp tài khoản mẫu
Bước 7: Nhập tên các tài khoản muốn cập nhật trên tệp excel theo định dạng tệp mẫu, kích Nhấn hoặc kéo thả tệp để tải lên tệp tài khoản
Bước 8: Kích chọn trạng thái là Hoạt động hoặc Không hoạt động
Bước 9: Kích vào Thực hiện
Lưu ý: Người dùng có thể tìm kiếm thêm tài khoản muốn cập nhật bằng cách nhập tên tài khoản vào ô Nhập tài khoản