Cập nhật trạng thái hoạt động

Cập nhật trạng thái cho người dùng trên h

Cách 1: Cập nhật trạng thái cho người dùng đang xem

Các bước thực hiện:

Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu

Bước 4: Kích vào Tên người dùng muốn cập nhật thông tin

Bước 5: Tích chọn Trạng thái tài khoản là Hoạt động hoặc Không hoạt động

Bước 6: Kích vào Lưu

Cách 2: Cập nhật trạng thái cho nhiều người dùng

Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu

Bước 4: Tích chọn người dùng muốn cập nhật trạng thái

Bước 5: Ở màn hình Danh sách người dùng, kích vào biểu tượng 3 dấu sọc ngang

Bước 6: Kích vào Câp nhật trạng thái tài khoản

Bước 7: Kích chọn trạng thái là Hoạt động hoặc Không hoạt động

Bước 8: Kích vào Thực hiện

Cách 3: Cập nhật trạng thái người dùng theo tệp danh sách người dùng

Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu

Bước 4: Ở màn hình Danh sách người dùng, kích vào biểu tượng 3 dấu sọc ngang

Bước 5: Kích vào Cập nhật trạng thái tài khoản

Bước 6: Chọn Tải biểu mẫu để tải về tệp tài khoản mẫu

Bước 7: Nhập tên các tài khoản muốn cập nhật trên tệp excel theo định dạng tệp mẫu, kích Nhấn hoặc kéo thả tệp để tải lên tệp tài khoản

Bước 8: Kích chọn trạng thái là Hoạt động hoặc Không hoạt động

Bước 9: Kích vào Thực hiện

Lưu ý: Người dùng có thể tìm kiếm thêm tài khoản muốn cập nhật bằng cách nhập tên tài khoản vào ô Nhập tài khoản

Last updated