Comment on page

Thêm hồ sơ đăng nhập

Chức năng dành cho giáo viên
Chức năng cho phép giáo viên yêu cầu tạo hồ sơ ở nhiều trường, sau khi tạo thành công và được xét duyệt, giáo viên có thể đăng nhập với nhiều hồ sơ và sử dụng các ứng dụng ứng trong hệ thống tương ứng với hồ sơ trường đang đăng nhập
Màn hình thông tin cá nhân
Màn hình Thêm mới hồ sơ
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Di chuột vào ảnh đại diện người dùng ở góc phải trên cùng màn hình, kích chọn Thông tin tài khoản
Bước 3: Kích chọn Hồ sơ đăng nhập
Bước 4: Chọn Đơn vị là Sở hoặc Phòng mà trường đang muốn tạo hồ sơ đăng nhập đến thuộc Sở Phòng đó sau đó chọn Trường
Bước 5: Kích vào Tạo mới
Sau khi tạo hồ sơ thành công, hồ sơ sẽ ở trạng thái chờ duyệt, giáo viên cần liên hệ với nhà trường để được duyệt hồ sơ