Comment on page

Thêm mới chính sách

Mục đích: Thêm gói chính sách cấp quyền truy cập, khai thác API cho ứng dụng khai thác dữ liệu
Màn hình Quản lý chính sách
Màn hình Thêm mới chính sách
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản trị
Bước 2: Kích vào Trục tích hợp
Bước 3: Kích vào Chính sách trên thanh menu
Bước 4: Kích vào Thêm mới
Bước 5: Chọn thông tin ứng dụng, gói cước và thời gian truy cập
Bước 6: Nhấn nút Lưu