Reset mật khẩu cho người dùng

Cách 1: Đổi mật khẩu cho nhiều người dùng được tích chọn

Các bước thực hiện:

Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu

Bước 4: Tích chọn người dùng muốn đặt lại mật khẩu

Bước 5: Ở màn hình Danh sách người dùng, kích vào biểu tượng 3 dấu sọc ngang

Bước 6: Kích vào Đặt lại mật khẩu

Bước 7: Nhập mật khẩu vào Mật khẩu mới

Bước 8: Kích vào Thực hiện

Cách 2: Đổi mật khẩu cho người dùng theo file

Các bước thực hiện:

Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu

Bước 4: Ở màn hình Danh sách người dùng, kích vào biểu tượng 3 dấu sọc ngang

Bước 5: Kích vào Đặt lại mật khẩu

Bước 6: Chọn Tải biểu mẫu để tải về tệp tài khoản mẫu

Bước 7: Nhập tên các tài khoản muốn cập nhật trên tệp excel theo định dạng tệp mẫu, kích Nhấn hoặc kéo thả tệp để tải lên tệp tài khoản

Bước 8: Nhập vào mật khẩu vào Mật khẩu mới

Bước 9: Kích vào Thực hiện

Lưu ý:

  • Người dùng có thể tìm kiếm thêm tài khoản muốn cập nhật bằng cách nhập tên tài khoản vào ô Nhập tài khoản

  • Đối với mật khẩu mới, phải nhập đủ từ 8 đến 20 kí tự bao gồm kí tự số, chữ hoa, chữ thường, kí tự đặc biệt

Last updated