Reset mật khẩu cho người dùng

Cách 1: Đổi mật khẩu cho nhiều người dùng được tích chọn
Màn hình Đặt lại mật khẩu
Các bước thực hiện:
Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu
Bước 4: Tích chọn người dùng muốn đặt lại mật khẩu
Bước 5: Ở màn hình Danh sách người dùng, kích vào biểu tượng 3 dấu sọc ngang
Bước 6: Kích vào Đặt lại mật khẩu
Bước 7: Nhập mật khẩu vào Mật khẩu mới
Bước 8: Kích vào Thực hiện
Cách 2: Đổi mật khẩu cho người dùng theo file
Đổi mật khẩu theo tệp người dùng
Các bước thực hiện:
Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu
Bước 4: Ở màn hình Danh sách người dùng, kích vào biểu tượng 3 dấu sọc ngang
Bước 5: Kích vào Đặt lại mật khẩu
Bước 6: Chọn Tải biểu mẫu để tải về tệp tài khoản mẫu
Bước 7: Nhập tên các tài khoản muốn cập nhật trên tệp excel theo định dạng tệp mẫu, kích Nhấn hoặc kéo thả tệp để tải lên tệp tài khoản
Bước 8: Nhập vào mật khẩu vào Mật khẩu mới
Bước 9: Kích vào Thực hiện
Lưu ý:
  • Người dùng có thể tìm kiếm thêm tài khoản muốn cập nhật bằng cách nhập tên tài khoản vào ô Nhập tài khoản
  • Đối với mật khẩu mới, phải nhập đủ từ 8 đến 20 kí tự bao gồm kí tự số, chữ hoa, chữ thường, kí tự đặc biệt