Khác

Câu hỏi 1: Cách xem biểu đồ Thống kê 30 ngày truy cập gần nhất?

Biểu đồ thống kê theo Toàn hệ thống: thống kế 5 ứng dụng có số lượt truy cập nhiều nhất của tất cả người dùng trong hệ thống trong vòng 30 ngày. Số liệu sẽ được cập nhật mới sau 1 ngày

Biểu đồ thống kê theo Đơn vị: Thống kê 5 ứng dụng có số lượt truy cập nhiều nhất của các người dùng trong đơn vị của mình, thống kê trong 30 ngày. Số liệu sẽ được cập nhật mới sau 1 ngày

Biểu đồ thống kê Cá nhân: Thống kê 5 ứng dụng có lượt truy cập nhiều nhất của cá nhân người dùng đang đăng nhập trong vòng 30 ngày. Số liệu sẽ được cập nhật ngay khi người dùng sử dụng ứng dụng

Câu hỏi 2: Cách xem biểu đồ Người dùng

Biểu đồ Số lượng người dùng hoạt động: Thể hiện tổng số lượng người dùng đăng nhập vào hệ thống theo khoảng thời gian đang xem, người dùng đăng nhập nhiều lần trong khoảng thời gian xem chỉ được tính 1 người dùng đăng nhập

Biểu đồ Số lượng người dùng theo ứng dụng: Thống kê 7 ứng dụng có số người dùng sử dụng nhiều nhất, người dùng truy cập ứng dụng nhiều lần trong khoảng thời gian đã chọn chỉ được tính 1 lần sử dụng

Biểu đồ Số lượng người dùng hoạt động theo đơn vị: Thống kê 5 đơn vị có số lượng người dùng đăng nhập hệ thống nhiều nhất

Câu hỏi 3: Xử lý đồng bộ người dùng chuyển trường trên SMAS

Do SMAS và SSO chưa tích hợp luồng chuyển trường nên các trường hợp người dùng chuyển trường trên hệ thống SMAS sẽ không được đồng bộ qua đơn vị mới trên SSO

Các bước xử lý:

B1: Admin trường hoặc AM giáo dục đăng nhập hệ thống Nền tảng giáo dục thông minh qua link: nentanggiaoduc.edu.vn

B2: Vào chức năng Quản trị>Người dùng

B3: Nhập tên tài khoản SSO của học sinh/giáo viên đã chuyển trường trên SMAS để tìm kiếm

B4: Tích vào checkbox chọn người dùng

B5: Kích vào nút expand>Chọn Xóa tài khoản hàng loạt

B6: Kích Thực hiện, để xóa tài khoản

B7: Đăng nhập trên hệ thống SMAS

B8: Kích Hệ thống>Nộp dữ liệu SSO

B9: Chọn học sinh/ giáo viên đã chuyển trường, kích Nộp dữ liệu để đồng bộ dữ liệu người dùng qua SSO

B10: Đăng nhập trên SSO, kiểm tra thông tin đơn vị của người dùng

Last updated