Tra cứu lịch sử khai thác dữ liệu

Mục đích: Hỗ trợ người dùng tra cứu lịch sử khai thác dữ liệu, xem chi tiết dữ liệu gửi đi và dữ liệu nhận về
Màn hình Quản lý lịch sử truy cập API
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản trị
Bước 2: Kích vào Trục tích hợp
Bước 3: Kích vào Quản lý truy cập API trên thanh menu
Bước 4: Kích vào tên Tiêu đề