Thêm API khai thác dữ liệu

Mục đích: Cấu hình đường dẫn API khai thác

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản trị

Bước 2: Kích vào Trục tích hợp

Bước 3: Kích vào API khai thác trên thanh menu

Bước 4: Kích vào Thêm mới

Bước 5: Chọn Path API cha, nhập hợp lệ các thông tin

Bước 6: Nhấn nút Lưu

Last updated