Comment on page

Thêm API khai thác dữ liệu

Mục đích: Cấu hình đường dẫn API khai thác
Màn hình Quản lý API khai thác
Màn hình Thêm mới API khai thác
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản trị
Bước 2: Kích vào Trục tích hợp
Bước 3: Kích vào API khai thác trên thanh menu
Bước 4: Kích vào Thêm mới
Bước 5: Chọn Path API cha, nhập hợp lệ các thông tin
Bước 6: Nhấn nút Lưu