Comment on page

Chọn hồ sơ đăng nhập

Chức năng dành cho giáo viên
Chức năng dành cho giáo viên sau khi đã được duyệt hồ sơ đăng nhập
Màn hình chọn hồ sơ
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị màn hình chọn hồ sơ
Bước 2: Kích chọn hồ sơ muốn đăng nhập, chọn Tiếp tục