Chọn hồ sơ đăng nhập

Chức năng dành cho giáo viên

Chức năng dành cho giáo viên sau khi đã được duyệt hồ sơ đăng nhập

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị màn hình chọn hồ sơ

Bước 2: Kích chọn hồ sơ muốn đăng nhập, chọn Tiếp tục

Last updated