Lọc danh sách người dùng

Lọc danh sách giáo viên
Các bước thực hiện:
Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu
Bước 4: Ở màn hình Danh sách người dùng, kích vào biểu tượng tìm kiếm trên cột Loại người dùng
Bước 5: Chọn Loại người dùng là Giáo viên
Bước 6: Kích vào Lọc