Chuyển lớp cho học sinh

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập thành công bằng tài khoản admin trường

Bước 2: Kích vào Quản trị>Học sinh

Bước 3: Kích vào biểu tượng 3 gạch ngang, chọn Xuất danh sách tài khoản học sinh cần chuyển lớp

Bước 4: Kích vào biểu tượng 3 gạch ngang, chọn Nhập danh sách tài khoản

Bước 5: Chọn đầy đủ thông tin gồm: Loại người dùng=Học sinh, Phòng/ sở, Trường, Năm học, kích Tải file biểu mẫu

Bước 6: Nhập các thông tin cần thiết trên file biểu mẫu import học sinh mới tải về bao gồm: Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Trạng thái, Họ tên mẹ, Năm sinh mẹ, Mã học sinh, Lớp mới cần chuyển đến

(Lưu ý: Phải nhập chính xác Mã học sinh)

Bước 7: Tải tệp lên và kích vào Nhập danh sách tài khoản

Lưu ý: Cần tạo đủ lớp học trước khi thực hiện từ Bước 5

Last updated