Comment on page

Chuyển lớp cho học sinh

Xuất file học sinh
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập thành công bằng tài khoản admin trường
Bước 2: Kích vào Quản trị>Học sinh
Bước 3: Kích vào biểu tượng 3 gạch ngang, chọn Xuất danh sách tài khoản học sinh cần chuyển lớp
Import học sinh
Bước 4: Kích vào biểu tượng 3 gạch ngang, chọn Nhập danh sách tài khoản
Bước 5: Chọn đầy đủ thông tin gồm: Loại người dùng=Học sinh, Phòng/ sở, Trường, Năm học, kích Tải file biểu mẫu
Bước 6: Nhập các thông tin cần thiết trên file biểu mẫu import học sinh mới tải về bao gồm: Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Trạng thái, Họ tên mẹ, Năm sinh mẹ, Mã học sinh, Lớp mới cần chuyển đến
(Lưu ý: Phải nhập chính xác Mã học sinh)
Bước 7: Tải tệp lên và kích vào Nhập danh sách tài khoản
Lưu ý: Cần tạo đủ lớp học trước khi thực hiện từ Bước 5