Sửa thông tin người dùng

Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu

Bước 4: Kích vào Tên người dùng muốn chỉnh sửa thông tin

Bước 5: Nhập thông tin chỉnh sửa

Bước 6: Kích vào Lưu

Lưu ý: Cập nhật thông tin cho người dùng thuộc trường SMAS, admin trường phải cập nhật trên hệ thống SMAS

Last updated