Education SmartUp
Search…
⌃K

Sửa thông tin người dùng

Màn hình Quản lý người dùng
Màn hình Sửa thông tin người dùng
Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu
Bước 4: Kích vào Tên người dùng muốn chỉnh sửa thông tin
Bước 5: Nhập thông tin chỉnh sửa
Bước 6: Kích vào Lưu
Lưu ý: Người dùng không thể thực hiện thay đổi các thông tin như Tên tài khoản, Loại người dùng
  • Đối với Giáo viên, Cán bộ trường không thực hiện thay đổi email
  • Đối với Phụ huynh, không thực hiện thay đổi thông tin Số điện thoại
  • Đối với admin trường, không thực hiện thay đổi thông tin đơn vị, trường
Lưu ý: Cập nhật thông tin cho người dùng thuộc trường SMAS, admin trường phải cập nhật trên hệ thống SMAS