Comment on page

Sửa thông tin người dùng

Màn hình Quản lý người dùng
Màn hình Sửa thông tin người dùng
Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu
Bước 4: Kích vào Tên người dùng muốn chỉnh sửa thông tin
Bước 5: Nhập thông tin chỉnh sửa
Bước 6: Kích vào Lưu
Lưu ý: Cập nhật thông tin cho người dùng thuộc trường SMAS, admin trường phải cập nhật trên hệ thống SMAS