Comment on page

Cập nhật trường cho giáo viên

Mục đích: Cập nhật tài khoản giáo viên ở đơn vị khác về đơn vị mình
Bước 1: Ở menu Tìm kiếm toàn quốc, nhập tìm kiếm theo Tài khoản hoặc Mã người dùng
Bước 2: Kích vào Tên tài khoản để xem chi tiết
Bước 3: Nhấn vào menu Tất cả, chọn Nhập danh sách tài khoản
Bước 4: Chọn Loại người dùng, nhấn Tải biểu mẫu
Bước 5: Nhập đầy đủ các thông tin gồm: Họ tên, Email, Ngày sinh, Giới tính, Số điện thoại, Trạng thái, CCCD/CMND, Mã định danh
Bước 6: Nhấn tải lên file người dùng, nhấn Nhập danh sách tài khoản