Xuất danh sách người dùng ở một đơn vị

Lọc theo đơn vị Phòng
Các bước thực hiện:
Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Kích vào Quản trị
Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu
Bước 4: Ở màn hình Danh sách người dùng, kích vào biểu tượng tìm kiếm trên cột Đơn vị
Bước 5: Chọn phòng cần lọc
Bước 6: Kích vào Lọc
Bước 7: Kích vào biểu tượng 3 sọc ngang ở góc phải của danh sách
Bước 8: Kích Xuất khẩu người dùngXác nhận xuất danh sách