Xuất danh sách người dùng ở một đơn vị

Các bước thực hiện:

Bước 1: Admin trường đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 2: Kích vào Quản trị

Bước 3: Kích vào Người dùng trên thanh menu

Bước 4: Ở màn hình Danh sách người dùng, kích vào biểu tượng tìm kiếm trên cột Đơn vị

Bước 5: Chọn phòng cần lọc

Bước 6: Kích vào Lọc

Bước 7: Kích vào biểu tượng 3 sọc ngang ở góc phải của danh sách

Bước 8: Kích Xuất khẩu người dùngXác nhận xuất danh sách

Last updated